Služby

Práce pro údržbu a obnovu katastru nemovitostí

 • zaměření a zhotovení geometrických plánů pro reálné dělení pozemků pro převod vlastnictví
 • věcná břemena – zaměření a zhotovení podkladů pro vklad břemene na list vlastnictví
 • zaměření novostaveb pro účely kolaudace  / rozestavěných staveb pro zápis do KN
 • geometrické plány velkého rozsahu
 • vytyčování hranic pozemků (hranice vlastnické/užívací)
 • návrh a zřizování  polohových bodových polí pro zaměřování změn v mapách katastru nemovitostí metodou GPS

 

Pozemkové úpravy (viz reference)

 • vektorizace operátů katastru nemovitostí
 • doplnění stávajícího polohového bodového pole
 • zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
 • stanovení vnitřních i vnějších obvodů pozemkových úprav
 • zpracování nárokových listů
 • návrh společných zařízení
 • zpracování potřebných podélných a příčných profilů objektů společných zařízení
 • digitální zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí
 • DKM (digitální katastrální mapa)
 • Vytyčení pozemků, stabilizace vlastnických hranic podle návrhu pozemkové úpravy a požadavků vlastníků

Inženýrská geodézie / práce na stavbách

 

 • návrh a zaměření vytyčovacích sítí pro všechny druhy stavebních objektů, vytčení staveb/souborů staveb objektů liniových a plošných, měření deformací a posunů, kontrolní měření skutečného provedení stavby, měření fasád a interiérů staveb.
 • Zaměřování  dokončených staveb inženýrských sítí a souborné zpracování dokumentace dle předpisů jednotlivých správců (potrubní, silová a sdělovací vedení).

Mapování projekční práce:

 • mapové podklady pro projekční činnost (polohopisy, výškopisy, technické mapy měst ) v digitální formě (2D/3D) a další účelová mapování.
 • podélné a příčné profily objektů  a pasporty
 • zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
 • zhotovení záborových elaborátů pozemků pro rozsáhlé stavby a soubory staveb